ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására
ÁSZF
ÁSZF
A SZOLGÁLTATÓ (Megbízott:)
AFFINIS Egészségügyi és Szolgáltató Kft , 9400 Sopron, Várkerület 48
Asz: 14932146-1-08
A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGRENDELŐ (Megbízó):
Az egyedi szolgáltatási szerződésben, a Kezelési tervben vagy egyéb a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:
A Megbízó a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati járóbeteg ellátási szolgáltatásokat vesz igénybe a Megbízottól. A Megbízott az egyes szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja.
.Egyedi szolgáltatási megbízási szerződés (MSZ): A Szolgáltató rendelőjében kiállított valamennyi olyan jogi nyilatkozat összessége. amely a teljes kezelési folyamatot jelentő szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Megrendelő páciens és törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen átad a kezelések előtt, annak során és annak befejezése után (úgy mint Kezelési terv, Fogászati anamnéziss lap, Betegjogi tájékoztató, Műtéti kezelési hozzájárulás, Műtét előtti tájékoztató, Műtétet követő tájékoztató, Adatkezelési Nyilatkozat, illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos továbbfejlesztésére.
A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön az ÁSZF szerinti tartalommal, ha az MSZ aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor.

2.1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott nyilvános árlista alapján nyújt térítéses fogászati szolgáltatásokat, ezért a Megbízott rendelőjében kifüggesztett, nyilvános honlapon (www.drn.hu ) is elérhető mindenkor hatályos árlista minősül árajánlatnak. Megbízott írásbeli árajánlatot csak külön kérés esetén ad, a szerződési ajánlata a Megbízóval történt közlésétől számított 30 napig köti. Megbízottat a szakmailag indokolt változtatások joga az ajánlati kötöttség tartama alatt is megilleti. Kedvezményes ár igénybevétele csak Magyarországon kiállított TAJ kártya birtokában lehetséges.

2.2. Az eseti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megbízó az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően az anamnézis lapot aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi, ill. amikor Megbízó megrendelését Megbízott, azzal egyező tartalommal írásban visszaigazolja. Az anamnézis lap aláírása a nyilvános, kifüggesztett árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.

2.3. A szerződés létrejöttét követően a Megbízó az általa igényelt változtatásokat köteles a Megbízottal írásban közölni és azokat a Megbízott csak akkor köteles végrehajtani, ha szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A Megbízónak a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor hatályosak, ha ezeket a Megbízott írásban visszaigazolta.

2.4. A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot (anamnézis) hiánytalanul kitölteni, és a Megbízottnak átadni. A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles megadnia Megbízottnak az alábbi személyes adatait: a családi és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, TAJ számát vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt. A Megbízó az anamnézis lap aláírásával és/vagy a jelen ÁSZF aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, ill. a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő kezeléséhez hozzájárul. A Megbízott köteles az adatokat orvosi titokként megóvni, és az adatkezelési szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően betartani. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni. Szolgáltató biztosítja a jogot a Megrendelő részére, hogy minden egyéb vagy eltérő adatkezeléssel kapcsolatban kérésére személyesen és írásban nyilatkozatot tegyen a Szolgáltató helyiségében.

14. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

3. A kezelések megkezdése

3.1. Az első konzultáció alkalmával a fogazat, ill. a száj állapotának a felméréséhez panoráma röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. A röntgen felvétel készítéséért a Megbízott a mindenkor érvényes árlistában rögzített díjakat számítja fel. Ha a Páciens rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát.

3.2. Az első konzultáció és a kezelésiterv-készítés ingyenes (térítésmentes), amennyiben a kezelést a Megbízó megszakítás nélkül megkezdi és folytatja.

3.3. A Megbízó hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Megbízott – választása szerint – jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, ill. a kezelési terv módosítására.

4. A felek jogai és kötelezettségei

4.1. Megbízott a kezelési tervet orvosilag indokolt esetben jogosult bármikor módosítani. A módosításokról és azok okairól a megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, és új kezelési tervet készíteni.

4.2. A Megbízott a kezelésekhez teljesítési segédeket (alvállalkozókat, szakértőket) vehet igénybe, és a kezelések indokolttá tehetik közvetített szolgáltatás nyújtását is, különösen fogtechnikai munkák esetén.

4.3. A kezelések során a Megbízó – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megbízó csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett. Amennyiben a Megbízó egy elkezdett kezelést máshol folytat, a Megbízott nem köteles a korábbi Kezelési tervben meghatározott kezeléseket későbbi időpontban tovább folytatni.

4.4. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a Megbízó egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, ill. ha a Megbízónak lejárt tartozása áll fent a Megbízottal szemben.

4.5. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztassa. Ezekben az esetekben a Megbízott köteles a változtatásról a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.

4.6. A Megbízott bármikor megváltoztathatja szolgáltatásait a Megbízó értesítése nélkül, amennyiben az szükséges az alkalmazható biztonság vagy más törvényen alapuló követelmény miatt, ill. amelyek nem befolyásolják lényegbevágóan a szolgáltatás természetét vagy minőségét.

4.7 A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében az Ügyfél tájékoztatja Egészségügyi Szolgáltatót illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Egészségügyi Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

5. Megbízási díj, fizetési feltételek

5.1. A kezelések ellenértékeként a Megbízó a mindenkor hatályos árlista szerint kalkulált, vagy az egyedi árajánlatban rögzített megbízási díjakat köteles fizetni a Megbízottnak. A felek által jelen szerződés aláírásával kölcsönösen elfogadott díjon felül Megbízott jogosult érvényesíteni a visszaigazolásában leírt anyagoktól és technológiáktól eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb Megbízói igények teljesítéséből származó többletköltségeket.

5.2. A megbízási díj a kezeléseket követően azonnal, készpénzben esedékes. Fogtechnikai munka esetén a Megbízó a megrendel munka megkezdésekor köteles a teljes díj ötven (50) százalékát előleg címén kifizetni. A fennmaradó 50 százalék a kész munka (fogmű) átadásakor azonnal esedékes.

5.3. A Megbízott lehetővé teszi bankátutalást, ill. bankkárttyát és csekket nem fogad el. Amennyiben a kezelést a Megbízó valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni.

5.4. Ha a kezelés befejeztével a Megbízó a díjfizetést bármilyen okból elmulasztja, köteles tartozáselismerő nyilatkozatot aláírni. A tartozását a Megbízó a kezelést követő 14 napon belül járulékmentesen rendezheti. A 14 nap türelmi idő elteltét követően a Megbízott az esedékessé vált követelést jogi úton érvényesíti, és ennek járulékos költségeit a Megbízóra hárítja.

6. Garancia (jótállás)

6.1. Megbízott a Megbízónak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a fogtechnikai munkákra (koronák, hidak, fogsorok) 5 év, a tömésekre és kisebb restauratív munkákra 1 év,, az implantátum anyagára 10 év garanciát nyújt. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a rendeltetésellenes használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.

6.2. A Megbízott mentesül a jótállási kötelezettsége alól:
– ha a Páciens nem jelenik meg évente legalább egyszer kontrollvizsgálaton
– ha a Páciens elhanyagolja a szájhigiéniáját
– ha a Páciens nem követi a fogorvos utasításait (például nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel)
– ha a Páciens a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést vagy fogtechnikai munkát
– ha a kivehető fogpótlást, mint a részleges lemezes fogpótlásokat vagy a teljes lemezes fogpótlásokat a Páciens nem gondozza megfelelően
– ha az íny visszahúzódik, vagy a csont leépül
– ha a páciens dohányzik
– ha a páciens rövid idő alatt nagy súlyveszteséget, vagy nagyfokú hízást szenved el.

6.3. A jótállás által fedezett károk és költségek Fogtechnikai hiba esetén – a jótállási feltételek teljesülése esetén – a Megbízott köteles a kijavítással/kicseréléssel kapcsolatos minden fogászati és fogtechnikai költséget fedezni. A kijavítás/kicserélés helye a Megbízott mindenkori rendelőjel A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére.

7. Reklamáció

7.1. Megbízó esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően haladéktalanul írásban közölni a Megbízottal. Kérjük, értesítse közvetlenül kezelőorvosát, a +36-99505208 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a drn@drn.hu címre.

7.2. A Megbízó a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Megbízott rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról a jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megbízó minőségi kifogása alapos, a Megbízott a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 4 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megbízó által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

7.3. Ha a 6.1.-6.2. pontban részletezett okokra tekintettel a Megbízott a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/ egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Megbízott reklamációt nem fogad el.

7.4. Vegyes és záró rendelkezések: Felek a jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére magyarországi, területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki .
Jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és az Egészségügyi Szolgáltató érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.

7.5 Megrendelő az anamnézis lap vagy árajánlat aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.

Affinis Kft képviseletében : dr Németh Attila ügyvezető

Általános Szerződési Feltételek 2010. január 1-jétől visszavonásig érvényesek